دسته: مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان

مستند دست‌آفریده‌های هنرمندان خوش‌ذوق آذربایجان

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان مستند «قالی آذربایجان»

مستند «قالی آذربایجان»

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان مستند فرش تبریز از دوربین همسفر

مستند فرش تبریز از دوربین همسفر

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان سردرود مهد هنر تابلوفرش دستباف

سردرود مهد هنر تابلوفرش دستباف

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان ۶۸ سال است با چاشنی عشق و علاقه فرش می‌بافم

۶۸ سال است با چاشنی عشق و علاقه فرش می‌بافم

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان مستند فرش دستباف تبریز

مستند فرش دستباف تبریز

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان مستند ایلمک (گره تورکی)

مستند ایلمک (گره تورکی)

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان کارآفرینی از جنس فرش دستباف

کارآفرینی از جنس فرش دستباف

مستند دست‌آفریده‌های آذربایجان «دستها و رنگها» مستندی درباره طرح و نقش فرش تبریز

«دستها و رنگها» مستندی درباره طرح و نقش فرش تبریز