سیستم پیگیری رضایتمندی مشتریان که از طرف هایپر کالای تخصصی تابلو فرش دستباف آذربایجان، بعد از فروش طی بازه‌های منظم انجام میشود