مستند فرش تبریز از دوربین همسفر
مستند فرش تبریز از دوربین همسفر

 

  جریان زندگی نوین امروز در دل بازار تبریز، شکوهمندترین نماد تاریخ دیروز